تاکنون در

و

و

تومان پول خرد جمع شده است.

این پول کجا ها خرج می‌شود ؟؟؟

کمک به زلزله زدگان

پروژه مردمی

بسته مواد غذایی نیازمندان و زلزله زدگان

تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه

پروژه مردمی

تعمیرات دو مدرسه در روستاهای شهرستان هویزه

تهیه کفش برای 500 کودک بی بضاعت

پروژه مردمی

تهیه کفش برای 500 کودک بی بضاعت