درباره ما

راهی برای جمع آوری کمک های کوچک است. استارتاپی خلاقانه که به دنبال بهبود رفاه جامعه و انجام مسوولیت فردی و اجتماعی است.هر شخص درقبال خویش مسوولیت هایی را بر عهده دارد.
راهی برای جمع آوری کمک های کوچک است. استارتاپی خلاقانه که به دنبال بهبود رفاه جامعه و انجام مسوولیت فردی و اجتماعی است.هر شخص درقبال خویش مسوولیت هایی را بر عهده دارد.
واما فواید چیست ؟
تنها یک کلیک!

کمک به دیگران و شرکت در پروژه های مردمی تنها با انتخاب در آخر فاکتور خرید محقق میشود. به همین سادگی!

همه ما میتوانیم کمک کنیم.

فلسفه ما در رند کردن صورت حساب ها و برداشتن مبالغ کوچک رند شده (پول خردها) ایجاد امکان یاری رسانی و سنت زیبای کمک کردن برای تمام مردم عزیزمان بوده است.

امکان انتخاب و مشاهده تمام پروژه ها

در هنگام پرداخت و رند شدن صورت حساب می توانید طرح مورد علاقه خود راانتخاب کنید و یا از طرح هدف مطلع شوید. دانستن هدف رند کردن حق شماست.

تیم

بردیا ابهری
توسعه دهنده backend
مهناز گل محمدی
مسئول تولید محتوا
مهدی قاسمی
توسعه دهنده frontend
سجاد شاهی
توسعه دهنده frontend