پروژه ها

نوع پروژه: خیریه
نام پروژه: تامین تجهیزات جانبی کتابخانه روستایی در دشتیاری
توضیحات: توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
رابط: دونیت
بودجه: 351،000
نوع پروژه: خیریه
نام پروژه: تامین تجهیزات جانبی کتابخانه روستایی در دشتیاری
توضیحات: توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
رابط: دونیت
بودجه: 351،000
نوع پروژه: خیریه
نام پروژه: تامین تجهیزات جانبی کتابخانه روستایی در دشتیاری
توضیحات: توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
رابط: دونیت
بودجه: 351،000
نوع پروژه: خیریه
نام پروژه: تامین تجهیزات جانبی کتابخانه روستایی در دشتیاری
توضیحات: توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
رابط: دونیت
بودجه: 351،000
نوع پروژه: خیریه
نام پروژه: تامین تجهیزات جانبی کتابخانه روستایی در دشتیاری
توضیحات: توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
رابط: دونیت
بودجه: 351،000
نوع پروژه: خیریه
نام پروژه: تامین تجهیزات جانبی کتابخانه روستایی در دشتیاری
توضیحات: توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
رابط: دونیت
بودجه: 351،000